OTRZYMUJESZ PRZERAŻAJĄCE RACHUNKI ZA PRĄD?
SPRAWDŹ, KTÓRY DOSTAWCA ZAPROPONUJE CI OBNIŻKI CEN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptuję Politykę prywatności.

PGE Polska Grupa Energetyczna


PGE, zwykle prezentacja grupy zaczyna się słowami, że jest to największa w Polsce grupą sektora elektroenergetycznego. PGE jest największym producentem oraz kluczowym dostawcą energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm w kraju. Świadczącym kompleksowe usługi przedsiębiorstwem, obecnym w pełnym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie zarówno z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, po dystrybucję oraz sprzedaż.

Łańcuch wartości Grupy PGE

PGE Obrót SA – sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

arrow-213-xxl

PGE Dystrybucja SA – świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.

arrow-213-xxl

Obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi oraz paliwami.

arrow-213-xxl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła.

arrow-213-xxl

PGE Energia Natury SA, PGE Energia Odnawialna SA – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (elektrownie wodne i wiatrowe) oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych

Kluczowe liczby

PGE Stabilna firma

Od 2009 roku PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w najważniejszych indeksach giełdy: WIG20 — skupiającym akcje największych spółek, WIG — skupiającym wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG Energia, skupiającym spółki z sektora energetycznego, a także w innych popularnych zagranicznych indeksach, m.in. i PGE znalazła się wśród 7 spółek z indeksu WIG20, które powiększyły w 2014 r. swoją kapitalizację. Akcje PGE zyskały 17 proc., a uzyskany wynik uplasował nas na 2. miejscu indeksu.

Od 2011 roku PGE SA znajduje się w RESPECT Index. W skład zestawienia wchodzą wyłącznie spółki giełdowe notowane na Giełdzie Papierów

Zmiany struktury własnościowej spółki w latach 2013-2014

PGE posiada stabilne oceny wiarygodności kredytowej nadane przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe — Fitch oraz Moody’s.

Stabilny rozwój

W czerwcu 2013 roku spółka wyemitowała obligacje krajowe na łączną kwotę 1 mld zł. Zainteresowanie inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyło kwotę oferowanych papierów wartościowych. Środki z emisji obligacji zostały wykorzystane na zakup farni wiatrowych od spółek DONG oraz Iberdrola. W maju 2014 roku spółka PGE Sweden AB (spółka zależna od PGE SA) ustanowiła Program Emisji Euroobligacji do kwoty 2 mld EUR. Zadłużenie z tytułu emisji Euroobligacji na koniec 2014 roku wyniosło 638 mln EUR. Gwarantem obligacji emitowanych przez PGE Sweden AB jest PGE SA.

Inwestycje dobrze zaplanowane

W procesie planowania uwzględniamy nasz wpływ na środowisko oraz minimalizujemy skalę oddziaływania na otoczenie. Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi.

Nowa energetyka konwencjonalna

Sprostanie europejskim wymaganiom środowiskowym stanowi duże wyzwanie dla polskiej elektroenergetyki. Ponad 44% wszystkich mocy wytwórczych w kraju jest eksploatowanych przez więcej niż 30 lat. Kolejne 33% ma już za sobą 20 lat produkcji energii. W przypadku GK PGE średnia wieku jednostek wytwórczych to około 26 lat, najmniej w porównaniu z innymi wytwórcami na polskim rynku.

Jak wynika z analiz ekspertów, węgiel długo jeszcze pozostanie kluczowym surowcem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw. Dlatego też podejmujemy szereg działań mających na celu modernizację obecnie funkcjonujących bloków energetycznych, a także budowę nowych mocy wytwórczych, spełniających najwyższe standardy środowiskowe.

Segment Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja zzzzz
spółki
 • PGE Górnictwo
  i Energetyka Konwencjonalna
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • PGE Energia Odnawialna
 • PGE Energia Natury xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • PGE DystrybucjaPozytzzzzzywny:
inwestycje
 • budowa ciągu nakładkowego
  w Kopalni Węgla
  Brunatnego Bełchatów
 • budowa nowych bloków w Elektrowni : Opole, Elektrowni Turów, Elektrociepłowni Gorzów
 • modernizacja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów
 • budowa i modernizacje: instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
 • inwestycje w odnawialne źródła energii
 • wymiana transformatorów
 • stopniowe wdrażanie inteligentnych liczników
 • rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej
 • budowa oraz modernizacja stacji rozdziel-czych WN/SN i SN/SN
wpływ Pozytywny:

 • zabezpieczenie przyszłego
  zapotrzebowania Elektrowni Bełchatów
  na węgiel brunatny
  o zwiększenie przychodów
  ze sprzedaży węgla

Negatywny:

 • zwiększenie tempa eksploatacji
  złóż nieodnawialnych
Pozytywny:

 • zwiększenie wolumenu produkcji przy jednoczesnym zmniejszaniu oddziaływania na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu emisji
 • minimalizacja ryzyka operacyjnego poprzez dywersyfikację portfela mocy wytwórczych
 • stworzenie nowych miejsc pracy
Pozytywny:

 • zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej potrzebnej na pokrycie strat sieciowych
 • udostępnienie klientom nowoczesnych narzędzi do monitorowania indywidualnego zużycia energii
Zobacz ile możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd!
To łatwe i proste - uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś!
sprawdź